Tietoa yhdistyksestä

Hämeenlinnan Airsoft ry on vuonna 2009 perustettu airsoft-yhdistys. Linnasoft sai alkunsa paikallisten harrastajien omasta intohimosta kehittää airsoft-harrastusmahdollisuuksia Hämeenlinnassa, joka johti lopulta yhdistyksen perustamiskokouksen järjetämiseen maaliskuussa 2009 Kaurialan lukiosta varatussa tilassa. Airsoft-harrastusmahdollisuudet ovat parantuneet yhdistyksen ansiokkaan toiminnan myötä. 

Linnasoftin järjestämällä toiminnalla on vuositasolla tuhansia osallistujia ja yhdistys tuottaa mielekästä tekemistä kaikenikäisille airsoft-toiminnasta kiinnostuneille. Yhdistys toimii edelleen voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä täysin aktiivien intohimosta harrastaa ja tuottaa airsoftista kiinnostuneille mieleenpainovia hetkiä ja mielekästä tekemistä hyvässä porukassa.

Toiminnanjohtaja
Pelialuevastaava
Eelis Liukkonen
040 046 6704

Puheenjohtaja
Niko Räsänen 
040 3625997

Varapuheenjohtaja 
Pietari ”Bagge” Bagge 
050 3772046

 

Jäsenasiat
Kalusto-
ja löytötavarat
Jimi Tammela
040 1497111

Varainhoitaja/webmaster 
Kasper ”Cadez” Ojala 
044 5279983

Pelinvetäjät/Puuhamiehet

Joonas Ojala

Junno Suokas

Sakari Vyyryläinen

Hämeenlinna Airsoft ry 
yhdistys (ät) linnasoft.fi 

Jäsenasiat
jasenposti (ät) linnasoft.fi

Hämeenlinna Airsoft ry:n yhdistysrekisterinumero:
200.446. 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on ”Hämeenlinna Airsoft” ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2 § Tarkoitus ja toiminta
– Edistää airsoftia ja levittää sitä harrastuksena.
– Kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä.
– Herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta kuntourheiluun.
– Opastaa nuoria ja vanhempia pelaajia yhteisiin turvallisiin pelisääntöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– järjestää pelejä
– antaa tietopuolista tukea
– toimeenpanna kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.
– hankkia tarvittavia välineitä jäsentensä käyttöön
– ylläpitää omia internetsivuja
– vaikuttaa kotipaikkakunnallaan harrastuspaikkasuunnitteluun esityksin ja aloittein.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittua tarvittaessa asianomaisen luvan:
– Toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia ja mahdollisia kirpputoreja varusteiden myyntiin
– Omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
– Myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia
– Tehdä pienimuotoista talkootyötä.

3§ Jäsenet
– Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
– Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
– Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen oikeudet
– Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
– Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet
– Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun ja kannattajajäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen kannattajajäsenmaksun, joiden suuruuden syyskokous määrää.
– Airsoft ja alkoholi eivät kuulu yhteen. Juopunut pelaaja poistetaan Hämeenlinna Airsoft ry:n järjestämästä pelistä.

6§ Jäsenen eroaminen
-Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen
– Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus
– Yhdistyksen hallitukseen kuluu puheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan 0-2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.
– Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestyksen ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
– Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

10§ Tilikausi
– Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Tilintarkastus
– Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset
– Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä.
– Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuunvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten kannattajajäsenmaksun suuruus.
7. Valitaan hallitus 8§:n mukaan
8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys
– Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
– Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous
– Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
– Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokoustapa
– Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta –kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

16§ Sääntöjen muuttaminen
– Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

17§ Yhdistyksen purkaminen
– Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
– Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
– Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Scroll to Top